مشاهیر حرآباد

مشاهیر حرآباد فراهان

میرزا حسن خان حرآبادی – انجمن مشروطه برادران

میرزا حسن خان حرآبادی  انجمن مشروطه برادران را تاسیس نمود، و رهبری انجمن را بهمراه میرزا علی اکبر کمپانی برعهده داشته است.

حمایت از بازرگانان ایرانی در برابر سرمایه داران خارجی

در آستانه جنبش مشروطه و ناتوانی قاجار در حمایت از بازرگانان ایرانی در مقابله کمپانی‌های خارجی، میرزا حسن خان حرآبادی، بازاریان و دست اندرکاران صنعت را به مبارزه با سرمایه داران خارجی دعوت نمود.

مشاهیر حرآباد

نقش میرزا حسن خان حرآبادی

نقش وی در یکپارچگی و وحدت گرایی مردم آنجا نمایان می شود که با اتحاد و همبستگی بازگانان به مقابله با استعمار و استبداد پرداخت تا حریت و آزادگی ما حفظ شود.

حرآباد نگین فراهان