آثار تاریخی حرآباد

آثار تاریخی حرآباد

آثار تاریخی حرآباد به دلیل اینکه این منطقه در مسیر جاده ابریشم قدیم قرار گرفته، در جای جای آن  اثاری ارزشمند از دوره های تاریخی به یادگار است که هر یک فصلی از تاریخ، هنر و تمدن ایران زمین را با خود دارد.

تپه برج حبیب خان حرآباد

تپه برج حبیب خان قدمت آن در دوره میانه اسلامی است.

تپه خشک آباد

تپه خشک آباد قدمت آن در دوره آهن قرون اولیه اسلامی است.

تپه باغ نجم الدین

تپه باغ نجم الدین قدمت آن به دوره اشکانی و سلجوقی است.

تپه سیزده گردش

تپه سیزده گردش قدمت آن مربوط به دوره مفرغ – ایلخانی است.

تپه چاههای ویسمه

تپه چاههای ویسمه  قدمت آن در دوره میانه اسلامی است.

horabad farahan