حرآباد

***************   

آباد باش و  آزاد همیشه ای “حرآباد

تا سرو  سربلندی  در   خاطرت  بکارم

جا مانده در جوارت برگی ز نوجوانی

ز اشعار  بی حساب  و  رویای   بیشمارم