حرآباد دشت های طلایی گندم

نگین دشت زرخیز فراهان است حرآباد        چنان مازندران اندر بهاران است حرآباد

سرای مردمان مهربان و ساده ومومن           همه گویند که مهد علم و ایمان است حرآباد

صدای آب اشکول و صفای باغ اربابی       یقینا تپه اش چون ارگ کرمان است حرآباد

***************   

آباد باش و  آزاد همیشه ای “حرآباد

تا سرو  سربلندی  در   خاطرت  بکارم

جا مانده در جوارت برگی ز نوجوانی

ز اشعار  بی حساب  و  رویای   بیشمارم

حرآباد نگین فراهان